Được xuất bản trên 12 Tháng 3 2021

Khởi động (cuộc họp khởi động) của dự án là cơ hội để tổ chức các ủy ban đầu tiên: Ban chỉ đạo (CoPil), Ủy ban lãnh đạo WP (CoWoP), Ủy ban dự án nội bộ (CIP) và để tập hợp tất cả các bên liên quan trong quá trình nâng cao nhận thức - hội thảo xây dựng về dự án PURSEA.

chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả.

chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả. chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả.

event

ngày đầu tiên: 28 tháng 10 năm 2020

chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn chỉ đơn giản.
  • chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và.
  • chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả.
  • chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả.
  • chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình.
  • chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày .

ngày thứ hai: 29 tháng 10 năm 2020

chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày.
  • chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và.
  • chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả.
  • chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả.
  • chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình.
  • chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày .
chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày.

ĐỐI TÁC

facebooktwitterlinkedin

Trước

tiếp theo