Một sản phẩm quan trọng của dự án là “Hướng dẫn hỗ trợ xác định và thực hiện kế hoạch phát triển chiến lược cho các tổ chức nghiên cứu và giáo dục đại học” (Hướng dẫn PURSEA).

Video hỗ trợ

Chuỗi video này đóng vai trò hỗ trợ đào tạo và truyền thông cho Hướng dẫn PURSEA, trình bày cách tiếp cận phương pháp luận và bốn bước cần tuân theo, cũng như các hoạt động đã thực hiện, kết quả đạt được và triển vọng của dự án.