Các gói công việc

Tự đánh giá nội bộ về chiến lược phát triển và hoạt động của từng HEI Tự đánh giá nội

Tự chẩn đoán mức độ và đặc điểm của sự tự chủ của (ĐMC)

Tự đánh giá nội bộ về chiến lược phát triển và hoạt động của từng HEI

Nhận thức về dự án và thực hiện các quy tắc quản lý

Phân tích môi trường bên ngoài của HEIs

Thực hiện và giám sát kế hoạch hành động nhiều năm

Đảm bảo chất lượng, quản lý rủi ro và dễ bị tổn thương, đánh giá nội bộ.

Quản trị toàn cầu và Quản lý tài chính của Dự án PURSEA

Thực hiện và giám sát kế hoạch hành động nhiều năm

Tăng cường kỹ năng của nhân viên trong các HEI đối tác và hỗ trợ thay đổi