Xây dựng năng lực
Titre menu
Xây dựng năng lực

Mục tiêu

Mục tiêu

Tăng cường kỹ năng của nhân viên trong các HEI đối tác và hỗ trợ thay đổi

Sự miêu tả

Sự miêu tả

WP7 là một gói phát triển xuyên suốt, nó diễn ra trong 3 năm của dự án.

WP này tập hợp các hoạt động cấu trúc để quản lý các thay đổi do dự án PURSEA gây ra. Nó cũng mang tính quyết định vì nó tạo nên sự hỗ trợ về phương pháp luận, khoa học và quản lý cho mọi hoạt động. Thật vậy, vấn đề là cung cấp các kỹ năng cần thiết để đạt được các mục tiêu cụ thể của dự án, củng cố kiến ​​thức để hỗ trợ quản trị đại học ở Đông Nam Á, và chiến lược và quản lý cho từng trường đại học đối tác.

Tăng cường kỹ năng của các trưởng nhóm và nhóm của họ là một trong những đòn bẩy cần thiết cho sự chuyển đổi của quản trị và quản lý. Đây là những gì sẽ cho phép thực hiện và tính bền vững của dự án này. Mục đích là nhằm cải thiện lâu dài hiệu suất của HEI.

Để làm được điều này, trong mối tương quan với các kỹ năng đã được xác định, cần phải xác định trong suốt WP2 đến 6 nhu cầu của từng trường đại học đối tác, để ưu tiên chúng và đáp ứng chúng bằng một trong 3 hệ thống đào tạo được đưa vào hạch toán các tài nguyên được phân bổ. Điều này sẽ đồng thời hỗ trợ sự phát triển của các hoạt động, cung cấp kiến ​​thức về quản trị trường đại học và củng cố mối liên kết giữa các đối tác trong khu vực Đông Nam Á.

Để thực hiện WP 7 này, cần có sự hỗ trợ của hiệu trưởng, sự tham gia của các nhóm quản lý và quyền sở hữu dự án của các trưởng nhóm. Trên thực tế, họ sẽ có thể huy động, ngoài các tác nhân trực tiếp tham gia vào dự án, các bên liên quan và do đó, bắt đầu chuyển đổi tổ chức. Việc thực hiện các phương thức quản lý mới tác động đến tất cả các nhóm đối tượng của dự án; điều này sẽ làm cho nó có thể chuyển từ văn hóa phương tiện sang văn hóa kết quả, sau đó sang văn hóa biểu diễn

Nhiệm vụ

 1. Đào tạo / hành động để hỗ trợ sự phát triển của các hoạt động dự án

  Các khóa đào tạo / hành động này sẽ diễn ra trong ba chuỗi chính đầu tiên tại Hà Nội (tháng 2 năm 2020), Hồ Chí Minh (tháng 11 năm 2020) và tại Phnôm Pênh (tháng 10 năm 2021). Điều này sẽ liên quan đến việc cung cấp các đầu vào lý thuyết và phương pháp luận cần thiết để thực hiện các hoạt động và đồng xây dựng công việc sẽ được thực hiện. Các khóa đào tạo này sẽ được dẫn dắt bởi các trưởng nhóm WP5-6-7, những người sẽ cung cấp các hỗ trợ đào tạo cơ bản.

  Trong trường hợp của WP 2 đến 5, các phiên bản ban đầu của hướng dẫn phương pháp luận sẽ được sử dụng và sau đó được điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn của dự án với mục đích làm cho chúng phát triển phù hợp với bối cảnh.

  10 ngày được lên kế hoạch và được tổ chức bởi WP của chủ đề sau: WP1:

  • 0,5 ngày "quản lý hành chính và tài chính"
  • 0,5 ngày “quản lý chiến lược và quản lý thay đổi” WP2:
  • 1 ngày "thiết bị tự chẩn đoán tự động" WP3:
  • 1 ngày “phân tích bối cảnh và môi trường bên ngoài” WP4:
  • 2 ngày “tự đánh giá nội bộ: tham chiếu và phương pháp luận” WP5:
  • 2 ngày "từ phân tích đến chuẩn bị kế hoạch chiến lược và kế hoạch hành động: Phương pháp và cơ chế thực hiện"
  • 1 ngày "đổi mới quản lý và tự chủ đại học" (trong chuyến thăm quan học tập) WP6:
  • 2 ngày "triển khai các kế hoạch hành động hoạt động: phanh và đòn bẩy"

 2. Đóng góp đào tạo kiến ​​thức và chuyển giao thực tiễn Châu Âu / Châu Á để hỗ trợ thiết lập các cơ chế quản trị mới

  Các khóa đào tạo này sẽ đặc biệt tập trung vào hỗ trợ thay đổi, tạo và thực hiện các hệ thống quản lý, phát triển các dự án hợp tác, nhưng cũng và trên hết là sẽ đóng góp vào quyền tự chủ của các trường đại học, đặc biệt là về nguồn nhân lực và tài chính, nhưng không chỉ .

  Từ WP2 và trong toàn bộ dự án, P14 - UT, sẽ chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo và việc thực hiện nó trong suốt dự án và từ WP2. Để hỗ trợ, P4 - AUF đang huy động các chuyên gia được xác định trên cơ sở đào tạo vì lợi ích của các đối tác châu Á. Dự kiến ​​rằng họ sẽ can thiệp đúng lúc đối với các nhu cầu cụ thể (10 ngày cho toàn bộ dự án).

  Một năm sau khi bắt đầu dự án, 3 mô-đun đào tạo, mỗi mô-đun 2 ngày đã được lên kế hoạch trong chuyến thăm nghiên cứu tại Nancy (tháng 3 năm 2021), nhóm thứ 3 tại Phnom Penh (tháng 10 năm 2021) và cuộc họp trung gian tại Đà Nẵng (tháng 5 năm 2022).

 3. Đào tạo chia sẻ các thực hành tốt giữa các trường đại học đối tác

  Những thay đổi và mối quan tâm ngày càng tăng trong bối cảnh trao quyền đòi hỏi sự trao đổi kỹ năng ngày càng nhanh chóng và phức tạp trong một mạng lưới các bên liên quan. Điều này khiến cần phải xem xét các cơ chế đào tạo không chỉ tập trung vào công cụ mà còn cả cách tổ chức và thực hành của địa phương.

  3 hội thảo liên châu Á được lên kế hoạch trong dự án PURSEA:

  • Trong quá trình thực hiện WP2-3-4, quý 3 năm 2020.

  • Trong quá trình thực hiện WP 5, quý 1 năm 2021.

  • Trong quá trình hiện thực hóa WP6, quý trước năm 2022

Sự phối hợp

Sự phối hợp

Những người tham gia