Đại học Toulon- Pháp (UTL)
Giới thiệu

Đại học Toulon (UTL) là một cơ sở giáo dục đại học đa ngành ngoài y tế, cung cấp khoảng một trăm khóa đào tạo và có 16 phòng thí nghiệm nghiên cứu, trải rộng trên 5 cơ sở, 10.000 sinh viên, 500 giáo viên-nhà nghiên cứu và 460 nhân viên kỹ thuật và hành chính.

UTL có được Trách nhiệm và Năng lực Mở rộng vào năm 2012. Sự chuyển đổi sang quyền tự chủ này đòi hỏi phải cải cách phương thức quản trị, cũng như nâng cao chuyên môn và năng lực thực sự của các dịch vụ và huy động mạnh mẽ các thành viên của cộng đồng đại học.

Để giới thiệu sự thay đổi này, UTL đã hỗ trợ nhân viên trong kế hoạch phát triển nghề nghiệp của họ, đồng thời đáp ứng các yêu cầu kỹ năng theo yêu cầu của cơ sở. Để làm như vậy, một bộ phận chỉ đạo đã được thành lập trong cơ sở, nay trực thuộc Tổng cục Dịch vụ, chỉ đạo, trong số những việc khác, chính sách cung cấp đào tạo, tổ chức / cơ cấu các phòng ban của 'trường đại học, ngân sách , chính sách nguồn nhân lực, đặc biệt là việc thiết lập lực lượng lao động thực sự hướng tới tương lai và quản lý kỹ năng (GPEC): lập bản đồ các ngành nghề và kỹ năng cần thiết cho việc triển khai chiến lược, kế hoạch đào tạo,… của tổ chức.

UTL đã có mặt hơn 10 năm ở Châu Á, và đặc biệt là ở Việt Nam, với 7 bằng cấp (1 bằng phổ thông, 4 bằng chuyên môn và 2 bằng thạc sĩ), cũng như 2 bằng kép, tất cả đều có 300 sinh viên.

Hoạt động đào tạo và nghiên cứu bền vững này dựa trên khoảng ba mươi nhiệm vụ di chuyển do giáo viên-nhà nghiên cứu của chúng tôi thực hiện mỗi năm, nhưng cũng dựa trên việc tiếp nhận giáo viên-nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh, sinh viên và nhân viên hành chính Việt Nam và Campuchia tại UTL.

Ngoài ra, UTL đã chứng tỏ khả năng quản lý quỹ Erasmus +, đặc biệt là các chương trình SATELIT và Mobility Việt Nam.

Vai trò trong dự án

UTL sẽ là người dẫn đầu của WP7, phối hợp chặt chẽ với P15 ITC và P4 AUF-DRACGL. WP7 là một WP xuyên suốt: tăng cường kỹ năng của nhân viên trong các HEI đối tác và hỗ trợ thay đổi, đặc biệt là việc thiết lập một GPEC thực sự.

Trong bối cảnh này, UTL, với kinh nghiệm về quyền tự chủ của các trường đại học từ năm 2012 và quản lý thay đổi được thực hiện trong trường đại học để tăng cường kỹ năng của nhân viên sẽ có thể chuyển đổi kinh nghiệm, phương pháp và công cụ của mình với các HEI đối tác.

Như vậy, nó sẽ có thể hỗ trợ các trường đại học trong chiến lược nguồn nhân lực của họ bằng cách giúp họ phát triển chương trình đào tạo liên tục cho nhân viên và do đó đáp ứng nhu cầu chiến lược của quản trị.

Chính sách đào tạo của cơ sở là đòn bẩy quan trọng trong việc đào tạo toàn bộ đội ngũ nhân viên.

đội

đội