Kế hoạch hành động nhiều năm
Titre menu
Kế hoạch hành động nhiều năm

Mục tiêu

Mục tiêu

Thực hiện và giám sát kế hoạch hành động nhiều năm

Sự miêu tả

Sự miêu tả

WP6 được thực hiện trong 3 học kỳ; nó nhằm mục đích thực hiện các kế hoạch hành động nhiều năm của các HEI đối tác được xác định trong WP 5 và phù hợp với công việc của WP 2-3-4 và bối cảnh của từng trường đại học đối tác. Trong thời gian của WP này, hai giai đoạn đào tạo cụ thể sẽ được tổ chức để hỗ trợ hệ thống (xem WP7).

WP 6 mang lại sự chuyển đổi trong việc quản lý các trường đại học đối tác và để đạt được điều này, cơ chế thực hiện các kế hoạch hành động trong các cơ sở đối tác là rất cần thiết và thu hút sự tham gia của toàn bộ cộng đồng các trường đại học để thực hiện chuyển đổi. Sự thành công của một thiết bị như vậy do tổ chức tăng cường là định dạng nhiều năm của kế hoạch hành động, ở đây đảm bảo tính bền vững của quá trình chuyển đổi.

Các trưởng nhóm đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru bằng cách thiết lập các nhóm hoạt động khác nhau trong mỗi trường đại học đối tác.

Vì các kế hoạch hành động là nhiều năm nên mục tiêu là đưa ra các hành động từ năm đầu tiên để tiếp tục các năm tiếp theo và do đó thực hiện các thay đổi mong muốn càng sớm càng tốt.

Nhiệm vụ

 1. Các hội thảo để chuẩn bị cho việc vận hành các kế hoạch hành động nhiều năm và cơ quan (ai thực hiện những gì cho mỗi hành động). TRONG

  Khi WP5 được hoàn thiện, hai ngày chuẩn bị được lên kế hoạch để xác minh rằng các tờ mô tả cho từng hành động có được đưa vào hệ thống lập kế hoạch tổng thể cho cơ sở hay không. Điều này sẽ liên quan đến việc điều chỉnh các kế hoạch hành động hoạt động và tinh chỉnh các giai đoạn báo cáo theo khuyến nghị của các ủy ban. Vì vậy, phương pháp luận về đảm bảo chất lượng và điểm chuẩn sẽ cần được hoàn thiện và áp dụng vào thực tế.

  Sự đóng góp của các đối tác Châu Âu về phương pháp luận và đóng góp về đào tạo sẽ được xem xét nhằm tăng cường năng lực thí điểm của các trường đại học đối tác trong suốt WP6 và liên quan đến WP7.

 2. Thực hiện kế hoạch hành động nhiều năm của từng cơ sở đối tác

  Hoạt động này dưới dạng mô-đun đào tạo và hỗ trợ từ xa (xem WP7) sẽ diễn ra khi bắt đầu gói công việc (Phnom Penh, tháng 10 năm 2021) và ở giữa (Đà Nẵng, tháng 5 năm 2022) với mục đích triển khai các nguồn lực và để đạt được các mục tiêu đầu tiên đặt ra trong ngắn hạn.

  Việc triển khai kế hoạch hành động đòi hỏi phải tính đến cả lịch trình khởi hành và thực hiện thí điểm của các trưởng đoàn với sự hỗ trợ của trưởng đoàn và các đối tác châu Âu. Các cuộc họp từ xa hàng ngày sẽ diễn ra để tiến lên một cách hiệu quả. Trong hoạt động này, một phân tích sẽ được thực hiện để tìm ra quan điểm của giáo viên và học sinh liên quan đến các cơ chế hỗ trợ và hỗ trợ được đưa ra như một phần của hành động ưu tiên.

 3. Họp trung cấp hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động nhiều năm tại Học viện Bách khoa Đà Nẵng (Việt Nam)

  Đây sẽ là cơ hội trong 4 ngày để nắm bắt tình hình và tiến độ công việc, đồng thời tiếp tục đào tạo để phục vụ công tác quản trị tốt của các trường đại học. Hoạt động này sẽ cho phép mỗi đối tác trình bày tiến độ thực hiện kế hoạch hành động, những khó khăn gặp phải và các đòn bẩy đã được xác định. Đây cũng sẽ là cơ hội để xác định các công việc ưu tiên sẽ được thực hiện cho giai đoạn hai của việc thực hiện.

  Buổi họp sẽ được tổ chức dưới hình thức hội thảo thực tế do P12 - ULB, Trưởng nhóm WP, với sự hiện diện của các nhóm nội bộ sẽ phụ trách các hoạt động sẽ triển khai. Tại mỗi cuộc họp, học tập tập thể được đặc quyền để có sự gắn kết tốt hơn trong tập thể. Đây cũng sẽ là thời điểm đối mặt cuối cùng trước khi kết thúc để giữ vững dự án và đảm bảo tính bền vững của dự án trong điều kiện tốt để các hành động được thực hiện tiếp tục.

  Hội thảo liên Á cuối cùng 3 sẽ được tổ chức sau hội thảo hỗ trợ tại Đà Nẵng (WP6.3) và trước khi kết thúc dự án.

 4. Giai đoạn 4 - hoàn thiện, đánh giá và triển vọng cho tương lai

  Đối với hoạt động phát triển cuối cùng này, các nhóm thí điểm thực hiện các kế hoạch hành động hoạt động và nhìn thấy kết quả cụ thể của dự án, sẽ họp tại Phnom Penh (tháng 1 năm 2023) để hội thảo về bồi thường, hội thảo phổ biến phương pháp và công cụ được sử dụng, các cuộc họp phản ánh về việc đổi mới quản trị trong 8 trường đại học Campuchia và Việt Nam của dự án PURSEA, tính bền vững của dự án và bước vào giai đoạn mới của công việc.

  Là một phần của dự án, hoạt động này sẽ giúp bạn có thể xem xét các hành động đã được thực hiện và điều này có tác động như thế nào đến việc quản trị mở của các trường đại học đối tác. Nó sẽ là về phân tích các hành động của nó để hỏi làm thế nào để thúc đẩy ĐMC trong khu vực Đông Nam Á, và làm thế nào để làm cho dự án PURSEA bền vững.

Sự phối hợp

Sự phối hợp

Những người tham gia

Tất cả các đối tác đều tham gia

Tous les participants