"ការណែនាំអំពីការគាំទ្រដល់និយមន័យ និងការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជាយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងការស្រាវជ្រាវ" (PURSEA Guide) គឺជាការផ្តល់ជូនដ៏សំខាន់នៃគម្រោងនេះ។

គាំទ្រវីដេអូ

វីដេអូស៊េរីនេះបម្រើជាជំនួយការបណ្តុះបណ្តាល និងទំនាក់ទំនងសម្រាប់មគ្គុទ្ទេសក៍ PURSEA ដោយបង្ហាញអំពីវិធីសាស្រ្ត និងជំហានទាំងបួនដែលត្រូវអនុវត្តតាម ក៏ដូចជាសកម្មភាពដែលបានអនុវត្ត លទ្ធផលដែលសម្រេចបាន និងការរំពឹងទុកសម្រាប់គម្រោង។