សូមចូលរួមជាមួយយើងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នាពេលខាងមុខនេះ

ឡូមអ៊ីមសឺមគឺជាអត្ថបទអត់ចេះសោះនៃឧស្សាហកម្មបោះពុម្ពនិងវាយលេខ។ អត្ថបទអ៊ឹមមមស្ពមជាអត្ថបទអត់ចេះសោះនៃឧស្សាហកម្មតាំងពីច្រើនឆ្នាំមកហើយឡូមអ៊ីមសឹមគឺជាអត្ថបទអត់ចេះសោះនៃឧស្សាហកម្មបោះពុម្ពនិងកំណត់ប្រភេទ។ អត្ថបទអ៊ឹមមមស្ពមជាអត្ថបទអត់ចេះសោះនៃឧស្សាហកម្មតាំងពីច្រើនឆ្នាំមកហើយឡូមអ៊ីមសឹមគឺជាអត្ថបទអត់ចេះសោះនៃឧស្សាហកម្មបោះពុម្ពនិងកំណត់ប្រភេទ។ អត្ថបទអ៊ីមមឹមជាអត្ថបទអត់ចេះសោះនៃឧស្សាហកម្មចាប់តាំងពីទសវត្សឆ្នាំ ១៥០០

2023

វីដេអូនៃសកម្មភាពរបស់គម្រោង PURSEA
2020 - 2023 | PURSEA
ការបង្ហាញសៀវភៅណែនាំ និងវិធីសាស្រ្តរបស់ PURSEA
2023 | PURSEA
សក្ខីកម្មពីដៃគូ អ្នកជំនាញ និងភ្ញៀវ
2023 | PURSEA

ចាប់ពីថ្ងៃទី 06 ដល់ថ្ងៃទី 08 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023 សិក្ខាសាលាពិនិត្យឡើងវិញ និងពិធីបិទគម្រោង PURSEA នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (ITC) ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ (កម្ពុជា)។ ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះបង្ហាញពីសកម្មភាពចុងក្រោយនៃគម្រោង Eramus+ CBHE 609879 "ការគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យឡើងវិញនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍" (PURSEA) ដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោង Erasmus+ Capacity Building ដែលផ្តល់មូលនិធិដោយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបសម្រាប់រយៈពេល 2020 ដល់ 2023។
06-08/6/2023 | Phnompenh (Cambodge)
សន្និសីទផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃគម្រោង PURSEA (Pilotage universitaire rénové dans le Sud-Est asiatique) បានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ១៦ ខែមីនា នៅទីក្រុងហាណូយ។ ប្រធានបទនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ គឺការពិសោធ និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍សាកលវិទ្យាល័យ។
16 mars 2023 | Hà Nội (Việt Nam)
ចាប់ពីថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី 02 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 កិច្ចប្រជុំពាក់កណ្តាលអាណត្តិនៃគម្រោង PURSEA ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេស - សាកលវិទ្យាល័យ Danang ។
30/11 - 02/12/2022 | Da Nang (Vietnam)