បោះពុម្ភផ្សាយ 2 កក្កដា 2023

សូមស្វែងរកនៅលើឆានែល Youtube របស់គម្រោង (https://www.youtube.com/@projetpursea9890) ស៊េរីនៃវីដេអូដែលបង្ហាញពីសៀវភៅណែនាំ PURSEA និងវិធីសាស្ត្រ PURSEA ក៏ដូចជាដំណាក់កាលដែលត្រូវអនុវត្តតាម។

 

នេះជាតំណភ្ជាប់ទៅកាន់វីដេអូ៖

 

1. សូមណែនាំសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍ PURSEA https://youtu.be/Efuv4T1lerY

 

2. ការណែនាំអំពីវិធីសាស្រ្ត PURSEA: https://youtu.be/JmEx_S584ZQ

 

3. ដំណាក់កាលទី 1 ការវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុង ខាងក្រៅ និងស្វ័យភាព៖ https://youtu.be/IRRN6gk5XFc

 

4. ដំណាក់កាលទី 2 ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលប្រមូលបាន៖ https://youtu.be/AURkafFj1ds

 

5. ដំណាក់កាលទី៣៖ យុទ្ធសាស្ត្រ៖ https://youtu.be/PMINXIwLGEw

 

6. ដំណាក់កាលទី៤៖ ការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព៖ https://youtu.be/hXZlstO9lbI

 

7. សង្ខេបជំហាននៃដំណើរការ៖ https://youtu.be/NKdo0jYcckc

ចែករំលែក

facebooktwitterlinkedin

មុន

បន្ទាប់