បោះពុម្ភផ្សាយ 1 កក្កដា 2023

សូមស្វែងរកនៅលើប៉ុស្តិ៍ Youtube របស់គម្រោង (https://www.youtube.com/@projetpursea9890) ស៊េរីវីដេអូដែលសង្ខេបពីសក្ខីកម្មរបស់ដៃគូ អ្នកជំនាញ និងភ្ញៀវលើគម្រោង PURSEA របស់យើងចាប់ពីឆ្នាំ 2020 ដល់ឆ្នាំ 2023

 

នេះជាតំណភ្ជាប់ទៅកាន់វីដេអូ៖

 

https://youtu.be/8R2QQMS4jM0

 

https://youtu.be/CniPBNryE1Y

 

https://youtu.be/chJmfYRTboA

 

https://youtu.be/4IsPoTedUAY

ចែករំលែក

facebooktwitterlinkedin

មុន

បន្ទាប់