បោះពុម្ភផ្សាយ 9 សីហា 2023

សូមស្វែងរកនៅលើឆានែល Youtube (https://www.youtube.com/@projetpursea9890) នៃគម្រោងវីដេអូដែលតាមដានសកម្មភាពដែលបានអនុវត្តក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគម្រោង PURSEA ពីឆ្នាំ 2020 ដល់ឆ្នាំ 2023

ចុចតំណនេះដើម្បីមើលរបាយការណ៍៖ https://www.youtube.com/watch?v=ReGJgqUduRE

 

ចែករំលែក

facebooktwitterlinkedin

មុន

បន្ទាប់