បោះពុម្ភផ្សាយ 26 កុម្ភៈ 2022

ចាប់ពីថ្ងៃទី 22 ដល់ថ្ងៃទី 24 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022 វគ្គបន្តបន្ទាប់នីមួយៗត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមរយៈការប្រជុំ Zoom។ នេះគឺជាឱកាសសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យសមាជិកអាស៊ីនីមួយៗដើម្បីបង្ហាញពីស្ថានភាពនៃវឌ្ឍនភាពនៃសកម្មភាពរបស់ពួកគេដែលបានអនុវត្តនៅក្នុង WP6 ក៏ដូចជាស្តាប់ដំបូន្មានពីអ្នកជំនាញអឺរ៉ុបផងដែរ។

ចែករំលែក

facebooktwitterlinkedin

មុន

បន្ទាប់