សម្ព័ន្ធសមាគម PURSEA មានសមាជិក ១៨ នាក់

គោលបំណងសំខាន់គឺពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ HEIs ដើម្បីកំណត់និងអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងបរិបទនៃការផ្តល់អំណាច។