citeo

Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) chịu trách nhiệm quản lý giáo dục phổ thông/đại học và giáo dục đại học (đào tạo) ở Việt Nam. Giáo dục nghề nghiệp được kiểm soát bởi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MoLISA). Văn phòng của Bộ được đặt tại trung tâm Hà Nội, trên đường Đại Cồ Việt. Trong hệ thống của Việt Nam, Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm về hoạt động "chuyên môn" và quy định của các tổ chức giáo dục phụ thuộc vào cơ quan này, nhưng không chịu trách nhiệm về quyền sở hữu hoặc tài trợ, ngoại trừ các trường đại học công lớn (Đại học Quốc gia Hà Nội và Hồ Chí Minh là 2 cơ sở Đại học báo cáo trực tiếp với Văn phòng Thủ tướng chứ không phải Bộ Giáo dục).

Bộ GD&ĐT có quyền sở hữu và trách nhiệm hành chính/tài chính đối với hầu hết các cơ sở giáo dục, bao gồm tất cả các cơ sở giáo dục phổ thông, thuộc về các tỉnh hoặc huyện, có quyền tự chủ đáng kể đối với nhiều quyết định về ngân sách theo hiến pháp Việt Nam.