Nhờ sự hợp tác với DRAP-AUF, dự án PURSEA cũng phối hợp với Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học thành viên của Cơ quan đại học Pháp ngữ tại Châu Á – Thái Bình Dương (CONFRASIE) nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học trong khu vực, với mong muốn trở thành một phần của hệ thống đại học đang phát triển năng động ở Đông Nam Á.

CONFRASIE là nơi tham vấn giữa những người đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học, nhằm hỗ trợ, khuyến khích đổi mới trong lĩnh vực quản trị đại học của các tổ chức thành viên của AUF. CONFRASIE đã đưa ra một số khuyến nghị trong Đại hội đồng (tháng 4 năm 2017, Thái Lan) về quản trị đại học của các cơ sở giáo dục đại học thành viên:

  • Nâng cao vai trò phát triển phục vụ các thách thức kinh tế xã hội.
  • Kết hợp quá trình tự chủ và hiệu quả hoạt động: xác định các mục tiêu, nguồn lực (nhân lực, tài chính, vật chất, công nghệ và cơ sở hạ tầng) và các kết quả có thể đo lường được (các chỉ số định tính và định lượng).
  • Xây dựng chiến lược đa dạng hóa nguồn lực (nhân lực, tài chính, vật chất, công nghệ và cơ sở hạ tầng) phục vụ cho các kế hoạch hành động và phù hợp với bối cảnh.

Với mục đích đưa các khuyến nghị này vào dự án Erasmus+, AUF-DRAP và Văn phòng CONFRASIE đã thực hiện một cuộc khảo sát vào tháng 6 năm 2018 đối với các trường ĐH thành viên dự án trong dự án. Cuộc khảo sát này giúp xác định các lĩnh vực ưu tiên để tăng cường quản trị trường đại học của họ được áp dụng trong bối cảnh tự chủ:

  • Nhận thức được những thay đổi có thể  ảnh hưởng đến hệ thống đại học của khu vực, và đặc biệt là trong mỗi CSGDĐH.
  • Có tầm nhìn chiến lược trong các giai đoạn xác định, tầm nhìn này liên quan đến các quyết định và ảnh hưởng đến nguồn lực của các CSGDĐH đối tác.
  • Xác định rõ tầm nhìn chiến lược và trách nhiệm xã hội của các trường đại học thông qua tác động của các quyết định của trường đối với xã hội và những thách thức mà trường phải đối mặt.

Nhờ vào sự hợp tác của các CSGDĐH đối tác tại Campuchia và Việt Nam với CONFRASIE, kết quả cuối cùng của dự án sẽ được phổ biến rộng rãi tới giữa 88 thành viên CSGDĐH của CONFRASIE. Như vậy, mặc dù dự án ban đầu phát triển ở Việt Nam và Campuchia thì đến khi dự án kết thúc, tất cả các nước Đông Nam Á sẽ được hưởng lợi.

CONFRASIE còn là nơi thảo luận, tham vấn giữa những người đứng đầu các cơ sở giáo dục, giữ vai trò quan trọng trong việc xác định chuyên môn tiềm năng trong các thành viên cũng như trong việc xác định các hướng dẫn cho giáo dục đại học và nghiên cứu.

CONFRASIE đồng hành với những đổi mới trong lĩnh vực quản trị đại học của các tổ chức thành viên thông qua việc cung cấp kiến ​​thức chuyên môn về quản trị đại học: đóng góp này tạo thành một công cụ đặc quyền cho phép những người ra quyết định của tổ chức đảm bảo vĩnh viễn tính phù hợp và hiệu quả của các chính sách và chiến lược được thực hiện trong cơ sở giáo dục đại học của họ.