Université des sciences sociales et humaines (USSH)

France Universités là một hiệp hội tập hợp các nhà điều hành của các trường đại học và cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu, nhằm đưa tiếng nói và giá trị của các trường đại học ra tranh luận công khai. Hiệp hội hiện bao gồm 116 thành viên bỏ phiếu, bao gồm hiệu trưởng trường đại học, giám đốc của các trường sư phạm INP, INSA.

Trong bối cảnh ngành có nhiều thay đổi sâu sắc, các trường Đại học Pháp cũng có vai trò hỗ trợ các hiệu trưởng trong nhiệm vụ mới của họ và thúc đẩy Đại học Pháp cũng như các giá trị của nó ở Pháp và nước ngoài.

Nguồn: France Universités