Crédit Coopératif

Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao (ក្រសួង អប់រំ យុវជន និង កីឡា) (MoEYS) chịu trách nhiệm thúc đẩy và điều tiết sự phát triển của giáo dục, thanh niên và thể thao ở Campuchia.

Sứ mệnh: Đảm bảo rằng tất cả trẻ em và thanh thiếu niên Campuchia đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận nền giáo dục có chất lượng, phù hợp với Hiến pháp và cam kết của Chính phủ đối với Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em, bất kể địa vị xã hội, địa lý, dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ và giới tính, hoặc khuyết tật.

Nguồn: Trang web MoEYS