Crédit Coopératif

Là đối tác của WWF Pháp, Crédit Coopératif cung cấp các sản phẩm ngân hàng cho phép khách hàng của mình hành động vì môi trường thông qua các sản phẩm tiết kiệm đoàn kết.